Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

lonelyjulia
Reposted fromshakeme shakeme viamadadream madadream
lonelyjulia
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
lonelyjulia
lonelyjulia
lonelyjulia
lonelyjulia
lonelyjulia
lonelyjulia
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
lonelyjulia
9057 88ed 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
6512 1b3d 500
lonelyjulia
lonelyjulia

February 11 2018

4807 05ed 500
lonelyjulia
Reposted frombluuu bluuu viaToshi Toshi
lonelyjulia
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viajamaicanbeat jamaicanbeat

February 02 2018

lonelyjulia
8245 9a4d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaarrives arrives
lonelyjulia
5440 c110 500
Reposted fromlilikoi lilikoi viaxannabelle xannabelle

January 30 2018

lonelyjulia
3723 96bc 500
Reposted frompiehus piehus
lonelyjulia
- jak to jest, siedzę sobie kurde z kumplem, nie widzieliśmy się dobre kilka lat, wspominamy stare czasy, lecą piwka, whisky, rum, super wieczór.. i nagle pisze do mnie moja kobita pyta czy nadal piwkujemy z kolegą, odpisuję, że tak, więc ona tylko krótko to dobrze, bawcie się grzecznie, chciałam się tylko coś zapytać nic pilnego, buziaków tysiące.. i wyobraź sobie kolego, że mój wieczór piorun strzelił, bo ja już o niczym innym nie myślę tylko o tej mojej biednej kobiecinie, o czym to ona mi chciała opowiedzieć, jakim pytaniem mnie zaskoczyć, pozwolić się wykazać, i siedzę ja jak na ścięciu bo już chcę wracać do niej, co to kierwa jest??
- to jest właśnie miłość panie kolego.
— zasłyszane
Reposted fromniedoopisania niedoopisania viaNataly Nataly
lonelyjulia
4869 e61c
Reposted fromdusielecc dusielecc viaweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl